Bindehautentzündung (Konjunktivitis)

babakterielle Konjunktivitis, Begleitkonjunktivitis, mykotische Konjunktivitis, parasitäre Konjunktivitis (Conjunctivitis nodosa), virale Konjunktivitis